פטור מחובת מכרז למשרת יועץ לנשיא בית הדין הרבני הגדול
26/01/2017

החלטת הממשלה פוטרת מחובת מכרז את משרת היועץ לנשיא בית הדין הרבני הגדול, שתוכרז כמשרת אמון. כן קובעת ההחלטה כי המינוי למשרה יהיה בכפוף לתנאים שתקבע נציבות שירות המדינה ביחס לנושאי משרות אמון בלשכות מנכ"לים.